Kursplan för läsåret 2002/2003
DESIGNMETODIKIDE062
Design Methodology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Professor Claus Eckhardt. Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift omfattande fyra deluppgifter (skiss, modell, datormodell samt produktbeskrivning). Webbsida: http://www.ide.lth.se.

Mål
Kursens mål är dels att förmedla etablerade rutiner inom designarbetet, dels att vara en plattform för syntes av kunskaper förvärvade inom kurserna i belastnings- och kognitionsergonomi samt databaserad produktmodellering och simulering.

Innehåll
Ett problem väljs, som genom utformning av en ny produkt, skall lösas och visualiseras med hjälp av kunskaper som förvärvats i ovan nämnda kurser.

Kursen belyser centrala moment i designprocessen. Planering av designarbetet och problemanalys är inledande moment. Funktionsanalys tränas med särskilt fokus på ergonomi. Vidare ingår kreativ problemlösning samt metoder för generering och värdering av idéer. I designprocessen kombineras tidigare förvärvade kunskaper i skiss- och modellteknik med nya kunskaper i datorbaserade metoder för visualisering. Under kursen skall samverkan ske med olika målgrupper, som brukare och representanter för industriföretag.

Litteratur
Landqvist J. 1994. Vilda idéer och djuplodande analys. Om designmetodikens grunder. Carlssons förlag, Stockholm.
Lawson B. How designers think. 1999. The design process demystified. Architectural Press, Butterworth-Heinemann, Oxford.
Jordan, P.W. 2000. Designing pleasurable products. Taylor & Francis, London.