Kursplan för läsåret 2002/2003
DIGITAL REGLERING OCH AUTOMATIONFRT650
Digital Control and Automation

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA3, IE3. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se/. Övrigt: Kursen är obligatorisk för IE3 inriktning industriell automation och valfri för IE3 inriktning telekommunikation och ID3.

Mål
Kursen ger

· Fördjupad förståelse för dynamiska system.

· Kunskap om dimensionering av tidsdiskreta reglersystem.

· Färdighet i att implementera digitala regulatorer.

Innehåll
· Tillståndsbeskrivningar av dynamiska system: Tillståndsmodeller. Stabilitet. Kanoniska former. Linearisering.

· Tidsdiskreta system: Z-transform. Diskretisering av processmodeller. Stabilitet hos tidsdiskreta system. Sampling. Tidsdiskreta tillståndsmodeller.

· Reglering med tidsdiskreta regulatorer: Tidsdiskret PID-regulator. Ryckfri övergång. Integratoruppvridning. Polplacering. Integralverkan. Reglering av system med dödtid.

· Processidentifiering: Minsta kvadratmetoden. Rekursiv parameteridentifiering.

· Implementeringsaspekter: Dator, PLC.

Litteratur
Schmidtbauer, B: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur 1995, ISBN 91-44-2660-22.
Lennartsson & Thomas: Analog och digital reglerteknik, övningsbok, Studentlitteratur, ISBN 91-44-26942-0.
Utdelat material.