Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATISK STATISTIKFMS610
Mathematical Statistics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IG2, IP2. Valfri för: IBY2. Kursansvarig: Johan Hugosson, johan.hugosson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd inlämningsuppgift.

Mål
Kursen skall ge förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om statistiska metoder och enklare fel- och toleransteori.

Innehåll
· Beskrivande statistik.

· Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet. Oberoende händelse.

· Stokastiska variabler. Väntevärde och varians.

· Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar.

· Funktioner av stokastiska variabler.

· Punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normalfördelade

observationer.

· Linjär regression.

· Felteorins grundbegrepp.

· Olika typer av kvalitetsbestämningar.

· Minsta-kvadrat-metoden.

Litteratur
Vännman, K.: Matematisk statistik. Studentlitteratur, 2 uppl. 2001, ISBN 91-44-01690-5.
Utdelat material.
Litteratur i felteori meddelas senare.