Kursplan för läsåret 2002/2003
SANNOLIKHETSTEORI FÖR PIFMS190
Probability Theory

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Studierektor Tobias Rydén. Rekommenderade förkunskaper: Flerdimensionell analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer.

Mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande förmåga att konstruera och analysera modeller för slumpmässiga fenomen samt introducera behovet av att kunna dra slutsatser av data.

Innehåll
Sannolikhetsteorins grunder. Betingad sannolikhet och oberoende händelser. Stokastiska variabler och funktioner av sådana. Väntevärde och moment. Normalfördelning, binomialfördelning. Poissonfördelning och andra viktiga sannolikhetsfördelningar. Poissonprocessen. Centrala gränsvärdessatsen. Betingade fördelningar och betingade väntevärden. Simulering. Elementär dataanalys.

Litteratur
Fastställes senare.