Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRSÖKSPLANERINGFMS072
Design of Experiments

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F3, K3, M4. Extern valfri för: V3. Kursansvarig: Peter Gustafsson, pegus@maths.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik AK för F, E, D, M, V eller K. Prestationsbedömning: För slutbetyg fordras fullgjorda laborationer och aktivt deltagande i diskussionsseminarier (kontinuerlig examination). Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms072mas209.

Mål
Kursen syftar till att ge förmåga att planera flerfaktorförsök samt formulera slumpmodeller för och analysera data från sådana försök.

Innehåll
Ensidig indelning med fixa och slumpmässiga effekter. Simultana konfidensintervall. Förutsättningar för variansanalys: transformationer, modellkontroll, residualanalys. Flerfaktorförsök med fixa, slumpmässiga och blandade effekter. Additivitet och samspel. Fullständiga och ofullständiga försök. Randomiserade block, romersk kvadrat och confounding. Regressionsanalys och kovariansanalys.

Litteratur
Montgomery, D. C.: Design and Analysis of Experiments, Wiley 5th edition, New York, 2001. Användarhandledning för Matlab.