Kursplan för läsåret 2002/2003
STATISTISKA METODER FÖR SÄKERHETSANALYSFMS065
Statistical Methods for Safety Analysis

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: RH3. Valfri för: M4, V3. Kursansvarig: Professor Igor Rychlik, igor@maths.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Grundkurs i Matematisk statistik eller Statistik. Prestationsbedömning: Skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkända laborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms065.

Mål
Kursen skall ge nödvändiga kunskaper i statistiska metoder för säkerhetsanalys och integrera metoderna i några sammanhängande riskanalysscenarier.

Innehåll
Utökning av den statistiska verktygslådan för riskhantering och riskuppdatering. Användning av Bayes sats, Weibullfördelning och andra extremvärdesfördelningar, händelseintensiteter, Poissonprocess, Monte Carlo-simulering.
Användning av medelvärden, spridningar och kvantilstorheter vid riskbedömning och riskvärdering.
Riskberäkningar, säkerhetsindex, extrapolation av små risker, riskuppdateringar med hjälp av Bayes formel.

Litteratur
Rychlik, I. & Ryden, J.: Introduction to Probability and Risk Analysis, Lund 2002. Lindgren, G. & Rychlik, I.: Tillförlitlighet och säkerhet -- statistiska metoder och tekniker, Lund 1999. Kompletterande material