Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATISK STATISTIK, AK FÖR LFMS033
Mathematical Statistics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: L2. Kursansvarig: Anna Lindgren, anna@maths.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematik, grundkurs. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänt projektarbete. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/.

Mål
Syftet med kursen är att ge förmåga att med statistiska metoder beskriva, förstå och analysera variation så som den uppträder vid konstruktion och utvecklingsarbete.

Innehåll
Grunder i sannolikhetsteori och statistik, konfidensintervall och hypotesprövning, statistiska metoder såsom försöksplanering, varians- och regressionanalys.

Metoder för normalfördelade observationer.

Approximativa metoder grundade på normalfördelning. Jämförelser mellan väntevärden, spridningar och fördelningar. Skattning av felkvot.

Sambandsanalys och kalibrering. Speciellt kommer tillämpningar inom L-programmet att beaktas.

Litteratur
Blom, G.: Sannolikhetsteori och statistisk teori med tillämpningar, Lund 1989. Kompletterande material.