Kursplan för läsåret 2002/2003
PROGRAMMERING MED MATLABFMN120
Introduction to MATLAB

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: M1. Kursansvarig: Per Cederbalk. Prestationsbedömning: Datorlaborationer och slutprojekt. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses.

Mål
Kursens mål är att ge basfärdighet i användning av datorer för att omsätta matematiska formler och algoritmer i form av program.
Studenterna bekantar sig med MATLAB, MATLABs syntax och strukturer. Ett ytterligare mål är att skaffa sig färdigheter i visualisering av matematiska resultat såväl som i hanteringen av större datamängder.
Kursen är avsedd som bas för alla andra kurser som använder MATLAB.

Innehåll
Grundkunskaper om filer, editering och tillhörande systemkommandon · MATLABs grundfunktioner som matris och vektorhantering samt enkla plottar av inbyggda funktioner · syntax element t ex. for-, if then else och while satser · m-filer och funktioner · globala och lokala variabler, formella och aktuella parameter · MATLABs grafikfunktioner samt grafikformater · data typ sparse · cell arrays och structures · kommentering och strukturering.
Exempel och övningsuppgifter har en tät anknytning till matematikgrundkurser med hänsyn till tekniska tillämpningar.

Litteratur
anges senare