Kursplan för läsåret 2002/2003
BERÄKNINGSPROGRAMMERING MED MATLABFMN060
Introduction to Scientific Computing with MATLAB

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: K3. Kursansvarig: Per Cederbalk. Rekommenderade förkunskaper: Matematikbaskurser. Prestationsbedömning: Betygsatta datorlaborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses. Övrigt: Kursen ges på begäran på engelska.

Mål
Kursens mål är att ge basfärdighet i användning av datorer för att omsätta matematiska formler och algoritmer i form av program.
Studenterna bekantar sig med MATLAB, MATLABs syntax och strukturer samt dess gränssnitt till andra datorverktyg. Ett ytterligare mål är att skaffa sig färdigheter i visualisering av matematiska resultat såväl som större datamängder.
Kursen är avsedd som bas för alla andra kurser som använder MATLAB.

Innehåll
Grundkunskaper om filer, editering och tillhörande systemkommandon · MATLABs grundfunktioner som matris och vektorhantering samt enkla plottar av inbyggda funktioner · syntax element t ex. for-, if then else och while satser · m-filer och funktioner · globala och lokala variabler, formella och aktuella parameter · MATLABs grafikfunktioner samt grafikformater · data typ sparse · cell arrays och structures · kommentering och strukturering.

Litteratur
Eva Pärt-Evander, Anders Sjöberg: The Matlab 5 Handbook
Prentice Handbook 1999 (finns även på svenska).