Kursplan för läsåret 2002/2003
NUMERISK ANALYS FÖR KFMN030
Numerical Analysis for Chemical Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: K3. Kursansvarig: Studierektor. Förkunskapskrav: Linjär algebra, en- och flerdimensionell analys, KKK060 eller motsvarande kunskaper. Prestationsbedömning: Tentamen: Teoridel och praktisk problemlösning Hemuppgifter. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskap om elementära beräkningstekniska metoder och deras matematiska bakgrund. Kursen skall underlätta förståelsen och därmed förbereda andra kurser inom kemiteknik som t.ex. KAT061 Processimulering.

Innehåll
Numeriska metoder för bestämda och överbestämda lineära ekvationssystem (minsta kvadrat metoden).
Iterationsmetoder för ickelineära ekvationssystem inkl. Gauss-Newton metoden.
Polynom och Splineinterpolation och approximation.
Numerisk integrering (kvadraturmetoder).
Ordinära differentialekvationer: en- och flerstegsmetoder för begynnelsevärdesproblem.
Randvärdesproblem.
Partiella differentialekvationer: differensmetoder.

Litteratur
Avdelningens kurskompendium.