Kursplan för läsåret 2002/2003
NUMERISK ANALYS FÖR VFMN020
Numerical Analysis

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Johan Helsing. Förkunskapskrav: FMA012 Matematik GK. Rekommenderade förkunskaper: Differentialekvationer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Muntliga redovisningar av kursens datorlaborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses/FMN020. Övrigt: Flera större datorlaborationer i kursen. Ges på engelska vid behov.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskap om elementär beräkningsteknik för att med dator approximativt lösa matematiska problem inom naturvetenskap och teknik. Detta omfattar konstruktion, analys och tillämpning av grundläggande numeriska metoder och beräkningsalgoritmer. Problemlösning på dator utgör ett centralt inslag i kursen.

Innehåll
Grundläggande idéer och begrepp: algoritm, iteration, rekursion, konvergens, linearisering, diskretisering, felfortplantning, stabilitet, extrapolation.
Kursavsnitt: Datoraritmetik, felanalys. Linjära och icke-linjära ekvationssystem.
Approximation: interpolation, minsta kvadratmetoden
Numeriska metoder för problem inom analysen: integration, derivering, begynnelse- och randvärdesproblem för ordinära differentialekvationer, egenvärdesproblem.
Praktiska moment: Numeriska problem löses på dator med hjälp av applikationsprogramvara (Matlab).

Litteratur
Heath, M.T.: Scientific Computing: An Introductory Survey. McGraw-Hill 1997.
(ISBN 0-07-115336-5).