Kursplan för läsåret 2002/2003
NUMERISK ANALYS FÖR DFMN011
Numerical Analysis for Computer Scientists

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3. Valfri för: E3. Kursansvarig: Claus Führer. Förkunskapskrav: FMA420 Linjär algebra, FMA410 Matematik, Endimensionell analys, FMA430 Flerdimensionell analys. Rekommenderade förkunskaper: Elementära kunskaper i programmering och datorhantering. Prestationsbedömning: Laborationer, Skriftlig tentamen baserande på ett datorprojekt och på hemuppgifter. Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/courses. Övrigt: Flera hemövningar och laborationer. Kursen ges på engelska vid behov.

Mål
Kursens syfte är att ge kunskap om elementära beräkningstekniska metoder och deras matematiska bakgrund.

Innehåll
Numeriska metoder för bestämda och överbestämda lineära ekvationssystem (minsta kvadrat metoden).
Iterationsmetoder för ickelineära ekvationssystem.
Polynom och Splineinterpolation och approximation samt metoder för datorgrafik.
Grundläggande metoder i numerisk signalbehandling.
Numerisk integrering (kvadraturmetoder).
Ordinära differentialekvationer: en- och flerstegsmetoder för begynnelsevärdesproblem.

Litteratur
Kurslitteratur delas ut under kursens gång.