Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖVETENSKAPFMI645
Environmental Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY1. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Godkända inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro på gästföreläsningar och studiebesök. Obligatoriskt mindre litteraturseminarium. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med Arkitektur.

Mål
Kursen består av två delar: yttre miljö och arbetsmiljö.

Yttre miljö:

· Bibringas en kretsloppstänkande.
· Vara insatt i begreppet ekologi.
· Känna till förutsättningarna för miljövård och miljövårdsteknik.
· Känna till förloppet för miljöpåverkan samt effekterna på miljön.
· Känna till sambanden luft - mark - vatten
Arbetsmiljö:

· Samspel mellan tekniska, ekonomiska, medicinska och beteendevetenskapliga faktorer

· Arbetets och det tekniska produktionssystemets utformning och anpassning

· Social och tekniska aspekter

Innehåll
Yttre miljö:

Kursen behandlar naturliga samspel och energiflöden samt biogeokemiska kretslopp.

Kursen behandlar ur ett resurshushållningsperspektiv:

-styrande processer i natur och samhälle.

-transporter och energiutnyttjande

-byggande och materialanvändning

-miljölagstiftning

-försurning, övergödning och växthuseffekt

Arbetsmiljö:

-fysiska miljöfaktorer

-belastningsergonomi och olycksrisker

-arbetsmiljöutformning, tekniska åtgärder

-arbetsorganisatoriska teorier

-kort historik och beteendevetenskapliga grunder av arbetsorganisationen

-ledarskap och arbetsmiljö

Litteratur
Torsten Persson: Miljökunskap, Studentlitteratur 1999, ISBN 9144008929.
Övrig litteratur meddelas senare