Kursplan för läsåret 2002/2003
ENERGISYSTEMANALYS; RESURSHUSHÅLLNINGFMI120
Energy Systems Analysis: Conservation of Resources

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, W3. Kursansvarig: Per Svenningsson. Förkunskapskrav: Minst 70 poäng. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång (seminarier) och i form av en skriftlig sluttentamen. En obligatorisk tillämpningsuppgift ska utföras. Undervisningen omfattar föreläsningar/lektioner, eventuella studiebesök, hemuppgifter och seminarier. Stor vikt läggs vid problemidentifikation och problemlösning. Närvaro vid föreläsningar och seminarier är obligatorisk om inte särskilda skäl föreligger. Webbsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Utbildning vid miljö- och energisystem har som övergripande målsättning att ge kunskaper och insikt i såväl nationella som internationella miljöfrågor i ett tekniskt, naturvetenskapligt, samhälleligt och kulturellt sammanhang. Kursens mål är:

- att ge kunskap om resurshushållningsfrågor med tonvikt på energi- och materialflöden

- att ge kunskap om resurshushållningens roll för att förebygga miljöproblem, särskilt långsiktiga och storskaliga problem

- att ge träning i att formulera och analysera problem, och i att presentera och kritiskt granska analyser

Innehåll
Kursen behandlar resurshushållning i ett brett perspektiv med tonvikt på hur energi- och materialflöden kan minskas i samhället. Olika analysmetoder för studier av resursflöden kommer att diskuteras, såsom livscykel- och systemanalys. Metodernas tillämpbarhet i olika sammanhang behandlas i ett kritiskt perspektiv. Tonvikt läggs vid att relatera energi- och materialanvändning till efterfrågad produkt/tjänst/service i samhället.

Litteratur
Innevarande år används B Månsson, Miljö för bärkraftighet; Perspektiv på naturresurser, deras begränsningar och deras roll i samhället (Liber-Hermods 1993), samt kompletterande rapporter och ett kompendium bestående av bl a vetenskapliga artiklar. Valet av kursbok kan komma att omprövas.