Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖVÅRD; MILJÖLEDNING OCH MILJÖREVISIONFMI110
Environmental Management Systems

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Charlotte Malmgren. Förkunskapskrav: Minst 70 akademiska poäng varav minst 5 poäng miljövård. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång (hemuppgifter och/eller seminarier), godkänt projektarbete, som skall redovisas skriftligt och muntligt, samt skriftlig tentamen. Undervisningen, som omfattar föreläsningar/lektioner, övningar, hemuppgifter samt seminarier, bygger på aktivt deltagande från studenterna. Deltagande i övningar och seminarier är obligatoriskt. Webbsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge en inblick i hur miljövårdsarbetet bedrivs inom näringsliv och offentlig förvaltning. Efter genomgången kurs skall den studerande ha fått en god inblick i och kunskap om ISO 14001/EMAS, samt hur ISO 14001 kan implementeras inom företag och hur standarderna tolkas. Ett viktigt delmål är att ge den kunskap som krävs för att införa, driva samt revidera ISO 14001 på ett företag. Ett annat mål är att kritisk granska miljöarbetet inom företag och näringsliv.

Innehåll
Miljöledningens historik.
Miljöledning som grund för miljöarbetet.
Miljöstandarderna ISO 14 001 samt förordningen EMAS: innehåll.
Införande och genomförande av miljöledningssystem:
- Miljöpolicy.
- Planeringsfas, miljöaspekter, lagar och andra krav, miljömål och miljöledningsprogram - med exempel från (små)företag.
- Införande och drift.
- Kontroll och korrigerande åtgärder.
- Implementeringsfas- med exempel från (små)företag.
- Miljörevision - krav och vägledning i ISO 14 010 och EMAS.
- Certifiering.
- Ledningens genomgång.
- Ständig förbättring.
Livscykelanalys (LCA): innebörd samt tillämpningsområden.
Miljökommunikation:
- Miljömärkning.
- Miljöredovisning i samband med årsredovisning.
Miljöjuridik av relevans i samband med införande/upprätthållande av miljöledningssystem.
Revisionsövning.

Litteratur
Brorson, T och Larsson, G, Miljöledning, Handbok för införande av miljöledningssystem i företag och andra organisationer, Stockholm 1998 eller senare, ELLER Brorson, T och Larsson, G, Miljöledning, Kompendium för universitet och högskolor. Omarbetad utgåva år 2000.
Utöver monografier ingår stencilerat material och rapporter.
Litteraturlista upprättas inför varje kurs. Innevarande år utgörs kurslitteraturen av ovanstående böcker, vilket på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2003.