Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖVÅRD, AVFALLSHANTERINGFMI090
Solid Waste Management

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: W4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Eva Leire. Förkunskapskrav: Minst 5 poäng inom miljövårdsområdet eller kvalificerande yrkesverksamhet. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända inlämnade litteraturuppgifter samt godkänt projektarbete. Deltagande i seminarier samt studiebesök är obligatoriskt. Webbsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande ha fått en helhetssyn på den roll avfalls- generering och hantering spelar i samhället idag och på förändringen i ett kretsloppssamhälle.

Delmålen är därvid att den studerande efter genomgången kurs skall kunna

- beskriva hur avfall genereras

- beskriva olika insamlings- och behandlingsmetoder för avfall

- redogöra för den svenska lagstiftningen inom området, samt hur den tillämpas av berörda myndigheter

- jämföra olika metoder och styrmedel att minska uppkomsten av avfall, respektive att minska uppkomna avfallsmängder och att reducera avfallets farlighet

- förklara avfallets och avfallshanteringens påverkan på miljön

- diskutera individens roll och livsstilsfrågor i relation till avfallsproblematiken nu och i framtiden ur såväl ett svenskt, som ett globalt perspektiv.

Innehåll
Avfallstyper samt olika källsorterings- och insamlingssystem för de olika avfallsslagen

- behandlingsmetoder för avfall; deponering; förbränning, kompostering, rötning, förgasning mm

- lagstiftning, planeringsinstrument, myndigheternas roll

- avfallshanteringens påverkan på miljön

- förebyggande miljöskydd samt exempel på olika industriers sätt att minimera avfallsmängderna

- producentansvar

- avfall i ett EU-perspektiv

Litteratur
Svensk avfallshantering 1999. Årsskrift från Svenska Renhållnings-Verksföreningen, Malmö (2000)
Förordning om farligt avfall. SFS 1996:971
En nationell strategi för avfallshanteringen. Regeringens skrivelse 1998/99:63 (Stockholm 1999).
Farligt avfall. Handbok till förordningen (1996:971) om farligt avfall. Naturvårdsverket, handbok 2001:5. (Stockholm 2001).
Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier. Regeringens proposition 200/01:130 (Stockholm 2001).
Insamling av hushållsavfall. Naturvårdsverket, rapport 5145. (Stockholm 2001).
Avfall som ett miljö- och resursproblem. Utdrag ur Naturvårdsverkets rapport nr 4601 Aktionsplan Avfall. (Stockholm 1996).
Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering. (NFS 2001.14)(Stockholm 2001).
År 2001 utgörs kurslitteraturen av ovanstående, vilket på grund av områdets snabba utveckling kan komma att ändras inför 2002.