Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖVÅRD, MILJÖKONSEKVENSANALYSFMI080
Environmental Studies, Environmental Impact Assessment

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Valfri för: M4, W4. Kursansvarig: Universitetslektor Ingegerd Ehn. Förkunskapskrav: Minst 3 poäng miljövetenskap, t ex kursen FMI060 Miljö, ekonomi och management. Prestationsbedömning: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom deltagande i övningar, seminarier och redovisningar, samt genom projektarbete med slutseminarier. Minst 80 % närvaro krävs på den schemalagda undervisningen. Webbsida: http://www.miljo.lth.se. Övrigt: Kursen rekommenderas för studerande inom grundutbildning/forskarutbildning, som vill utvidga studierna och som vill kombinera pågående eller avslutade studier inom t ex tekniska, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och medicinska områden med ett fördjupat kunnande inom miljövårdsområdet.

Mål
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

- beskriva målsättning, utveckling, omfattning och metoder för miljökonsekvensanalys internationellt och nationellt,

- diskutera förutsättningarna och formerna för en systematisk användning av miljökonsekvensbeskrivningar i det svenska planerings- och beslutssystemet,

- tillämpa de vanliga metoderna för miljökonsekvensanalyser,

- medverka vid genomförande av miljökonsekvensbeskrivningar.

Innehåll
Kursen belyser hur miljökonsekvensanalys/miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) har utvecklats som ett hjälpmedel att förse allmänhet och beslutsfattare med en förhandsbedömning av troliga effekter på hälsa, miljö och samhälle av alternativa handlingsvägar vid beslut rörande lagstiftning, målsättningar/policy, program och projekt/etablering av verksamhet. Kursen behandlar också hur miljökonsekvensanalys används i olika länder och i EU. Därvid behandlas

- historisk utveckling och trender vad gäller användningen och utformningen av MKB internationellt och nationellt,
- procedurer, metoder och metodutveckling i framför allt USA och Europa,
- MKB som instrument i arbetet för en bärkraftig samhällsutveckling.

Kursen behandlar vidare förutsättningarna och formerna för en systematisk användning av miljökonsekvensbeskrivningar i det svenska planerings- och beslutssystemet, varvid följande områden ingår:

- juridiska och administrativa förutsättningar för MKB i Sverige,
- möjligheter och svårigheter att integrera MKB i planerings- och beslutsprocessen på olika nivåer i samhället,
- MKB i samband med projektplanering och vid tillståndsgivning,
- MKB i samband med infrastrukturprojekt,
- MKB och den kommunala planeringen,
- MKB i relation till det lokala Agenda 21-arbetet,
- metoder och kriterier för kvalitetssäkring av MKB-arbetet,
- MKB i relation till riskvärdering, miljöövervakning, uppföljning och utvärdering.

Kursen ger övning i användandet av olika metoder för miljökonsekvensanalys genom att den studerande under kursens gång medverkar vid genomförande av delar av miljökonsekvensbeskrivning(ar).

Litteratur
Kurslitteraturen är till stor del engelskspråkig, framför allt vad gäller textböcker. Utvecklingen i Sverige täcks framför allt in genom publikationer från olika svenska myndigheter. Vidare används stenciler, fallstudier, (vetenskapliga) artiklar, mm. Litteraturlista upprättas vid institutionen.