Kursplan för läsåret 2002/2003
INTERNATIONELL MILJÖVÅRD, TEMATISK KURSFMI070
Environmental Issues, Thematic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, M3, W3. Extern valfri för: L4. Kursansvarig: Per Svenningsson. Förkunskapskrav: 70 poäng och minst 3 poäng miljövård. Rekommenderade förkunskaper: Goda kunskaper i engelska. Prestationsbedömning: Preliminära versioner av projektarbetet kommer att inkrävas och diskuteras. Aktivt deltagande på schemalagda seminarier krävs. Examination genom skriftligt projektarbete med slutseminarier, dvs försvar - opposition. Förutom försvar av det egna projektet opponerar varje student på att annat projektarbete. Webbsida: http://www.miljo.lth.se. Övrigt: Kursen ges på engelska.

Mål
Utbildning vid avdelningen för miljö- och energisystem har som övergripande målsättning att ge kunskaper och insikt i såväl nationella som internationella miljöfrågor ur tekniskt, naturvetenskapligt, samhälleligt och kulturellt perspektiv. Kursen Environmental Issues, Thematic Course syftar till att i ett internationellt/globalt perspektiv ge ökad kunskap och förståelse för viktiga miljöproblem samt kritiskt belysa och bedöma den tillämpade teknikens miljöproblem.

Innehåll
Kursen ges på engelska. Den är projektorienterad och samtliga moment faller inom ramen för kursens tema, som kan variera år från år. Till största delen består den av ett självständigt projektarbete inom ramen för kursens tema. Den gemensamma undervisningen består av föreläsningar/seminarier och i förekommande fall studiebesök.
Handledningen av projektarbete sker individuellt för varje student. Studenterna förväntas bidra med konstruktiv kritik till varandras arbeten vid återkommande seminarier.

Litteratur
Den gemensamma kurslitteraturen väljs med utgångspunkt från kursens tema för året. Övrig litteratur blir individuell och beroende av inriktning av den enskilde studentens projektarbete.