Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖ OCH MANAGEMENTFMI061
Environmental Management

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: W3. Kursansvarig: Univ.adj. Eva Leire. Prestationsbedömning: Obligatoriska moment är inlämningsuppgift, projekt och tentamen samt närvaro på seminarier. Slutbetyget baseras på såväl projekt- som tentamensbetyg. Webbsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Kursen skall ge förståelse och kunskap om miljöarbete inom företag och samhället i stort samt ge underlag för kritisk analys av begrepp och inlägg i miljödebatten. Vidare skall förståelse ges för relevanta ekonomiska begrepp, analysmodeller och styrmedel samt viss färdighet i att använda dessa.

Innehåll
Kursen kan indelas i två integrerade delar:

Teori ger förståelse och kunskap om miljöfrågornas utveckling i modern tid och för miljöfrågorna grundläggande begrepp och principer såsom tragedy of the commons, hållbar utveckling, systemvillkor, polluter pays principle, faktor 4/10, ekologiska fotavtryck, m.m. Denna del skall också ge förståelse och kunskap om miljöarbete och samspelet mellan olika aktörer (myndigheter, företag, intressegrupper, enskilda) på olika beslutsnivåer (internationellt, EU-nivå, nationellt och lokalt).

Styrmedel och verktyg ger underlag för förståelse av ekonomiska, administrativa och andra styrmedel, samt deras för- och nackdelar. Detta omfattar utöver det som nämnts ovan exempelvis lagstiftning (miljöbalken), regler för upphandling, handel med utsläppsrättigheter, frivilliga avtal m.m. Denna del ger även förståelse och kunskap om verktyg såsom livscykelanalys, miljökonsekvensbeskrivning, miljövarudeklaration, miljömärkning, miljöledningssystem, miljökvalitetsnormer och deras tillämpning.

Undervisningen baseras på föreläsningar, hemuppgift, seminarier och projektarbete.

Litteratur
Olsson, J., Skärvad, P.: Företagsekonomi 99 (Liber)
Pihl, H, Miljöekonomi för en hållbar utveckling. SNS förlag 2000 (1977).
Kartläggning. Miljösystemanalytiska verktyg - en introduktion med koppling till beslutssituationer. AFR Rapport 251, 1999.
Miljöverktyg. En sammanställning av 17 metoder. IVF-skrift 00825, 2000
Artiklar.
Innevarande läsår används ovanstående kurslitteratur. På grund av områdets snabba utveckling kan litteraturen komma att ändras.