Kursplan för läsåret 2002/2003
ENERGISYSTEMANALYS; ENERGI, MILJÖ OCH NATURRESURSERFMI050
Energy Systems Analysis: Energy, Environment and Natural Resources

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, W3. Kursansvarig: Per Svenningsson. Förkunskapskrav: Minst 70 p. Prestationsbedömning: Kunskapsredovisning under kursens gång genom hemuppgifter och/eller seminarier samt i form av en skriftlig sluttentamen. Dessutom ingår ett mindre projektarbete i form av en litteraturuppgift som måste vara godkänd för erhållande av slutbetyg på kursen i sin helhet. Webbsida: http://www.miljo.lth.se.

Mål
Utbildning vid miljö- och energisystem har som övergripande målsättning att ge kunskaper och insikt i såväl nationella som internationella miljöfrågor i ett tekniskt, naturvetenskapligt, samhälleligt och kulturellt sammanhang. Kursens mål är:
• att ge kunskap om miljö och naturresursfrågor med tonvikt på energianvändningens roll samt ge kunskap om långsiktiga strategier för att minska miljöpåverkan
• att ge träning i att formulera och analysera problem, och i att presentera och kritiskt granska analyser.
• att ge inblick i nationell och internationell forskningsverksamhet inom området, samt i aktuell internationell politisk och ekonomisk debatt

Innehåll
Energisystemens utveckling, teknik och ekonomi: begrepp och terminologi; energikällor; energiomvandlingsteknik; distributionsteknik och teknik för slutlig användning av energi; kalkylmodeller och kalkylkrav inom olika delar av energisystemet; analysmetoder.
Samhällsutveckling: teknikens roll i ekonomisk utveckling; industriell utveckling och strukturella förändringar i U-länder och I-länder samt inverkan på energianvändning och naturresursutnyttjande.
Miljösystem: natursyn; ekologisk komplexitet i relation till antropogen påverkan.
Miljö- och säkerhetsproblem förknippade med naturresursutnyttjande: utsläpp till luft och vatten; klimatförändringar; effekter på ekologiska system och människan; konflikter och global säkerhet; kärnvapenspridning.
Strategier för att minska miljöpåverkan av antropogena aktiviteter: miljöteknik; effektivare teknik för omvandling, distribution och slutlig användning av energi; olika styrmedel såsom lagstiftning, avgifter och handel med utsläppsrättigheter; konventioner och institutionella ramverk.

Litteratur
UNDP/UNDESA/WEC, World Energy Assessment (New York, 2000) samt kompletterande rapporter och ett kompendium bestående av bl a vetenskapliga artiklar.