Kursplan för läsåret 2002/2003
MILJÖVETENSKAP MED MILJÖKEMISK PROFILFMI030
Environmental Science, Especially Environmental Chemistry

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Univ adjunkt Charlotta Walse. Prestationsbedömning: Skriftlig examination. För betyg krävs aktivt deltagande i PBL-mötena samt tre godkända rapporter. Webbsida: http://www.miljo.lth.se. Övrigt: Kursen ges enligt PBL-pedagogik. Endast en av kurserna FMI100 och FMI030 får tas med i examen.

Mål
Kursen syftar till att

Delmålen är därvid att den studerande skall få

Innehåll
Allmän miljövetenskap
Ekologiska system som produktionsresurs. Dynamik i ekologiska system. Kretslopp i naturen. Ekologiska system som mottagare av föroreningar. Ekotoxikologi.

Naturresurser och naturresursutnyttjande. Industrisamhällets råvaru- och energibehov och -försörjning. Globala miljöproblem. Kretslopp och linjelopp i samhället.

Lagar, regler och administrativa strukturer inom miljöområdet. Hållbar utveckling.

Miljövetenskap anpassad för väg- och vattenbyggare

För att underlätta för eleven att förvärva en helhetssyn på miljöproblemen inom byggnads-, anläggnings- och trafiksektorn, kommer PBL-fallen att anknyta till detta.

Litteratur
I och med att kursen ges enligt PBL-pedagogik finns ingen obligatorisk kurslitteratur.