Kursplan för läsåret 2002/2003
ASTROFYSIKFMF111
Astrophysics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Ragnar Bengtsson och Sven Åberg. Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Muntlig tentamen. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/astrofysik.html. Övrigt: Kursen ges i samarbete med institutionen för astronomi och ges preliminärt under vårterminen vart annat år (år 2002, 2004 etc.).

Mål
Att ge teknologen en god förståelse av de processer som inträffade vid "The Big Bang", som idag pågår i stjärnors inre och som sker i samband med supernovaexplosioner, samt sambandet mellan dessa processer och bildandet av de grundämnen som bygger upp det universum vi känner.

Innehåll
Grundläggande begrepp inom astronomi, partikel- och kärnfysik. Universums tidiga utveckling (Big Bang, inflationsfasen, bildandet av galaxer och stjärnor). Bildandet av de lätta grundämnena. Termonukleära processer. Stjärnutveckling. Förbränningsprocesser i normala stjärnor. Bildandet av tyngre grundämnen. r- s- och rp-processerna.

Litteratur
Kompendium utdelas av inst.