Kursplan för läsåret 2002/2003
KVANTMEKANIK FK MED PROJEKTFMF031
Advanced Quantum Mechanics with Project

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: F3. Kursansvarig: Forskarassistent Stephanie Reimann. Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar) med problem och teorifrågor. Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html. Övrigt: Slutbetyg 3,4 eller 5, viktat efter prestationer vid tentamen och projektarbete. Kursen ges på engelska.

Mål
Se FMF030 Kvantmekanik FK; dessutom ha utrett och redovisat hur formalismen kan användas på ett fysikaliskt system.

Innehåll
Se FMF030 Kvantmekanik FK.

Litteratur
Se FMF030 Kvantmekanik FK.