Kursplan för läsåret 2002/2003
KVANTMEKANIK, FKFMF030
Quantum Mechanics, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E3, F3. Kursansvarig: Forskarassistent Stephanie Reimann. Rekommenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim) med problem och teorifrågor. Hjälpmedel: formelblad. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html. Övrigt: Kursen ges på engelska.

Mål
Den moderna fysiken bygger till stora delar på kvantmekaniken. I kursen fördjupar du dina kunskaper och får lära dig att använda kvantmekaniken för praktiska beräkningar inom fasta tillståndets fysik, atomfysik och kärnfysik.

Teknologen ska efter genomgången kurs

Innehåll
Kvantmekanikens grundläggande principer. Matrisrepresentation och Diracbeteckning. Hamiltonoperatorn för partikel i elektriskt och magnetiskt fält. Harmoniska oscillatorn i flera dimensioner behandlad med operatorformalism. Landau-nivåer och fonontillstånd som tillämpningar. Energier och vågfunktioner beräknade i andra ordningens störningsteori. Tidsberoende störningsteori och Fermis gyllene regel. Generell teori för rörelsemängdsmoment, spinnformalism. Addition av rörelsemängdsmoment (enkla exempel på Clebsch-Gordan koefficienter), speciellt spin-ban kopplingen. Stark- och Zeemaneffekten, Stern-Gerlach experimentet. Elementär teori för det kvantiserade elektromagnetiska fältet. Elektromagnetiska övergångar, urvalsregler. Enpartikelpotentialen för atomkärnan, Nilssonmodellen.

Litteratur
Ohlén, G.: Quantum Mechanics II (kompendium, Lund).