Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIKFME601
Mechanics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBY1, IP1. Kursansvarig: Manouchehr Hassanzadeh, e-post: Manouchehr.Hassanzadeh@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger den studerande kunskaper för analys av enkla konstruktionselement utsatta för axiella krafter, vridning och böjning såväl som kunskaper om grundläggande begrepp som spänning, töjning, elastiskt och elastoplastiskt materialbeteende. Den studerande skall efter genomgången kurs:
· kunna analysera statiskt bestämda konstruktioner i två dimensioner.
· kunna analysera vanligen förekommande statiskt obestämda konstruktioner.
· behärska elementär hållfasthetslära.
· ha kunskap om stabilitetsproblem som knäckning.

Innehåll
· Beräkning av inre krafter (snittkrafter) hos statiskt bestämda stänger, fackverk och balkar.
· Spännings- och töjningsbegreppen.
· Elastiskt och elastoplastiskt materialbeteende.
· Spänningar vid: dragning, böjning, skjuvning, vridning och kombinerad påverkan.
· Tvådimensionella spänningstillstånd.
· Flyt- och brottkriterier.
· Elastiska linjens ekvation
· Statiskt obestämda balkar
· Gränslastteori
· Knäckning

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.