Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIK FÖR I, GKFME090
Engineering Mechanics, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I2. Kursansvarig: Docent Ebbe Lundgren. Prestationsbedömning: Datorövningar och inlämningsuppgifter, samt skriftlig tentamen (5p).

Mål
Denna kurs har som mål

Innehåll
Statik: Krafter, moment och kraftsystem. Likvärdiga kraftsystem. Friläggning och jämvikt. Tillämpningar av jämviktsekvationerna på materiella kroppar och delkroppar. Fördelade krafter. (Masscentrum, tyngdpunkt (3D), hydrostatik (2D), balkar (linor, kablar) (1D)). Friktion. Dynamik: Kinematik för partiklar (allmänt) och stela kroppar (i planet). Kinetik för partiklar, partikelsystem (allmänt) och stela kroppar (i planet). Energi, arbete och stabilitet.

Litteratur
Prel.: J. L. Merian & L. G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol 1 Statics, Vol 2 Dynamics, senaste uppl., samt kompletterande material för datorövningar.