Kursplan för läsåret 2002/2003
MEKANIK FK FÖR MFME060
Engineering Mechanics, Advanced Course

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: Univ adj Per Grönlund. Rekommenderade förkunskaper: FME051 Mekanik AK för M. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 tim).

Mål
Kursens mål är att komplettera baskursen med generell stelkroppmekanik i 2 och 3 dimensioner.

Innehåll
Dynamik: Central kraft och planetbanor. Rotation kring fix axel och punkt. Allmän tredimensionell rörelse av en stel kropp. Roterande referensaxlar. Tröghetsmoment och tröghetstensor. Gyroskoprörelse, precession och nutation. Exempel på Gyro'er: Gyrokompass.
Analytisk mekanik: Formulering av stelkroppsmekanikens ekvationer på skalär form, Lagrange´s och Hamilton´s ekvationer, ignorabla koordinater. Små svängningar, principala koordinater. Exempel på numeriska modeller för stela kroppar.

Litteratur
Meriam, J. L. & Kraige, L. G.: Engineering Mechanics, vol 2, Dynamics, Wiley samt kompletterande material från institutionen.