Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATISK ANALYSFMA635
Calculus

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Kursansvarig: Tatiana Kimmerud, Tatiana.Kimmerud@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurs A betygsättes endast med godkänd eller underkänd. Slutbetyget utgörs av betyget på Delkurs B. Webbsida: http://www.hbg.lth.se. Övrigt: Kursen indelas i Delkurs A och Delkurs B.

Mål
Kursen behandlar sådana matematiska begrepp inom matematisk analys som används för att ställa upp och undersöka matematiska modeller i de kemiska och biotekniska ämnena. De studerande ska bibringas såväl förståelse för begreppen som färdighet i att använda dem varvid tidigare kända begrepp fördjupas och räknefärdigheten uppövas. Kursen introducerar användning av matematiskt programpaket.

Litteratur
Dunkels, A m fl: Mot bättre vetande i matematik, Studentlitteratur, 2 uppl 2001, ISBN 91-44-01919-X
Persson A, Böiers L-C: Analys i en variabel, Studentlitteratur, 2 uppl 2001, ISBN 91-44-02056-2.
Övningar i Analys i en variabel, Matematikcentrum, 4 uppl 2001, KFS AB Lund


Matematisk analys / Delkurs A0101

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1.

Innehåll
· Algebraisk räknefärdighet.
· Funktioner, ekvationer, olikheter och absolutbelopp
· Komplexa tal
· Potenser och logaritmer.
· Trigonometri.
· Kurvritning: elementära funktioner, andragradskurvor.


Matematisk analys / Delkurs B0201

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBIO1, IK1.

Innehåll
· Funktionsbegreppet.
· De elementära funktionernas egenskaper: kurvor, formler, elementära gränsvärden.
· Gränsvärden med tillämpningar: asymptoter, talet, serier.
· Kontinuerliga funktioner.
· Derivator: definition och egenskaper, tillämpningar. Derivation av de elementära funktionerna. Egenskaper hos deriverbara funktioner: medelvärdessatsen med tillämpningar. Kurvritning. Lokala extremvärden. Optimering.
· Primitiv funktion. Partiell integration och variabelsubstitution. Partialbråksuppdelning.
· Definition av integral. Integrationsmetoder. Riemannsummor. Geometriska och andra tillämpningar av integraler. Generaliserade integraler.
· Differentialekvationer av ordning 1: linjära och separabla med tillämpningar.
· Taylors och Maclaurins formler. Utveckling av de elementära funktionerna med tillämpningar.
· Användning av matematiskt programpaket.