Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATIK FK, ALGEBRAFMA190
Mathematics Advanced Course, Algebra

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, E3, F3. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Analys 1-2, Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html. Övrigt: Kursen ges vartannat läsår. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Att introducera de grundläggande begreppen i abstrakt algebra, med inriktning på sådant som är av betydelse bl.a. i tillämpningar inom kodningsteori och kryptologi. Kursen avser också att ge en djupare förståelse av grundbegreppen inom andra områden av matematiken.

Innehåll
Grupper: Lagranges sats. Permutationsgrupper. Normal undergrupp och kvotgrupp. Grupphomomorfier och isomorfier.
Ringar: Polynomringar. Ideal och kvotringar. Ringhomomorfier och isomorfier.
Kroppar: Karakteristik. Ändliga kroppar. Kropputvidgningar.

Litteratur
Hungerford: Abstract Algebra, an Introduction, Saunders College Publishing.