Kursplan för läsåret 2002/2003
MATEMATISK KOMMUNIKATIONFMA085
Mathematical Communication

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Obligatorisk för: Pi1. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Endimensionell analys 1 och Linjär algebra. Påbörjad kurs Endimensionell analys 2. Prestationsbedömning: Muntlig och skriftlig redovisning enskilt och i grupp. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Öka medvetenheten om och förståelsen för matematiska resonemang.

Ge en introduktion till matematisk teoribyggnad och genom enkla exempel påvisa behovet av stringent matematisk teori.

Öva förmågan att framlägga och presentera matematiska resonemang.

Ge en inblick i aktuell och modern matematisk forskning.

Innehåll
Matematisk teoribyggnad. Presentation av de matematiska vetenskaperna. En inblick i modern matematik.

Litteratur
Courant-Robbins: What is mathematics?
Stewart: From here to infinity.
Matematisk teoribyggnad (kompendium från institutionen). Stenciler med populärvetenskaplig presentation av modern matematik.