Kursplan för läsåret 2002/2003
KONTINUERLIGA SYSTEMFMA021
Applied Mathematics for Physicists

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: F2. Valfri för: D3, E2. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Linjär analys för F eller Komplex och linjär analys. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. Obligatoriska datorlaborationer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Kursen behandlar matematiska begrepp och metoder för partiella differentialekvationer. Avsikten att låta teknologen stifta bekantskap med hela kedjan från uppställandet av en modell, teoretisk analys av densamma och fram till numerisk lösning. Målet är också att ge studenterna förmåga att läsa och bedöma de matematiska resonemangen i andras arbeten, att ge färdighet i egen problemlösning samt träning i att för andra redovisa matematiska överläggningar. Huvudvikten läggs på räkning med papper och penna, men tillfälle ges att via laborationer få bekantskap med matematiska och numeriska datorprogram.

Innehåll
Fysikaliska modeller. Fouriers metod, serieutvecklingar och integraltransformer. Greenfunktioner. Vågutbredning. Hilbertrum. Speciella funktioner. Distributioner. Något om numerisk lösning av partiella differentialekvationer.

Litteratur
Sparr, G., Sparr, A.: Kontinuerliga system.