Kursplan för läsåret 2002/2003
KOMPLEX OCH LINJÄR ANALYS FÖR IFMA018
Complex and Linear Analysis

Antal poäng: 10. Betygskala: TH. Kursansvarig: Studierektor, Lars_Christer.Boiers@math.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Matematik GK. Prestationsbedömning: Delstudiekurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålles heltalsdelen av medelvärdet av betygen på delkurserna (dock högst 5). Webbsida: http://www.maths.lth.se/matematiklth/vitahyllan/vitahyllan.html.

Mål
Kursen behandlar matematiska begrepp och metoder som är viktiga för vidare studier till exempel inom områden som reglerteknik, stokastiska och deterministiska system, optimering, ekonometri, signalteori, numerisk linjär algebra och algoritmanalys, samt för framtida yrkesverksamhet. Målet är att ge teknologen förmåga att läsa och bedöma de matematiska resonemangen i andras arbeten, att ge färdighet i egen problemlösning samt träning i att för andra redovisa matematiska överläggningar. Huvudvikten läggs på räkning med papper och penna, men tillfälle ges också till bekantskap med matematiska och numeriska datorprogram. Kursen indelas i två delkurser: Komplex analys för I, Linjär analys för I.

Innehåll
Se delkurserna.

Litteratur
Se delkurserna.


Komplex och linjär analys för I / Komplex analys för I0199

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: I2. Kursansvarig: Studierektor. Rekommenderade förkunskaper: Matematik GK. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska datorlaborationerna och inlämningsuppgifterna fullgjorts.

Innehåll
Summor och serier: Följder, numeriska serier, rekursionsekvationer, potensserier, Fourierserier. Komplexa elementära funktioner: Polynom, rationella funktioner, exponential- och logaritmfunktioner. Komplex derivation: Definition av analytisk funktion. Cauchy-Riemanns ekvationer.
Komplex integration: Cauchys integralsats och integralformel. Potensserieutveckling av analytisk funktion. Introduktion till residykalkyl.

Litteratur
Spanne, S.: Konkret analys, Lund 1995.


Komplex och linjär analys för I / Linjär analys för I0299

Antal poäng: 6. Betygskala: UG. Obligatorisk för: I2. Kursansvarig: Studierektor. Rekommenderade förkunskaper: Komplex analys för I. Prestationsbedömning: Skriftligt prov omfattande teori och problem. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska datorlaborationerna och inlämningsuppgifterna fullgjorts.

Innehåll
Linjär algebra: Matrisräkning. Spektralteori. Ortogonala och symmetriska matriser. Matrisfaktoriseringar med tillämpningar inom numerisk matematik. Kvadratiska former med tillämpningar på konvexa funktioner. Linjära system på tillståndsform.
Frekvensanalys: Laplace- och Fouriertransformationerna. Inversionsformler. Faltningssatsen och Parsevals formel. Systemteori: Linjära operatorer. Linjära, kausala och tidsinvarianta system på insignal-utsignalform i tids- och frekvensområdet. Elementär distributionsteori (deltafunktionen).

Litteratur
Spanne, S.: Lineära system, Lund 1995. Kompletterande material.