Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD KÄRNFYSIKFKF031
Applied Nuclear Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F4. Kursansvarig: Docent Per Kristiansson och docent Jan Pallon. Rekommenderade förkunskaper: Kärnfysik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, 4 tim, redogörande uppgifter alternativt aktivt deltagande i tutorials och seminarier. Webbsida: http://jack.pixe.lth.se/kfgu/kurser.htm. Övrigt: Undervisningen bedrivs i form av tutorials och kortare seminarier. Kursen kan komma att ställas in vid mindre än 6 anmälda deltagare.

Mål
Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper om kärnfysikalisk mätteknik och att ge en överblick över tillämpningar av kärnfysiken, särskilt jonstråleanalys.

Innehåll
Stor vikt läggs vid de laborativa momenten i kursen och en stor del av de laborativa momenten görs med avdelningens forskningsutrustning. En av de viktigaste tillämpningarna av kärnfysiken är reaktorfysiken och en del av kursen fokuserar på reaktorers uppbyggnad och funktion. Innehåll: Strålnings växelverkan med materia. Detektorer och kärnfysikalisk elektronik. Jonstråleanalys med praktiska tillämpningar. Medicinska och tekniska tillämpningar av kärnfysiken. Neutronfysik, fissionsreaktorteori.

Litteratur
Leo, W.R.: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Sjöstrand N.G.: Reaktorfysik.
Kompendium i jonstråleanalys
Laborationshandledningar.