Kursplan för läsåret 2002/2003
GRUNDLÄGGANDE FÖRBRÄNNINGFBR012
Fundamental Combustion

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: F3, K3, M4. Kursansvarig: Fabian Mauss. Förkunskapskrav: Första årets matematikkurser. Rekommenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i termodynamik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 timmar) och skriftlig projektredovisning för betyg 3, 4 eller 5, där projektet viktas i förhållande till den del det utgör av kursen. För godkänd kurs krävs dessutom godkänt på momenten laborationer, inlämningsuppgift och muntlig redovisning av projekt. Webbsida: http://www.forbrf.lth.se. Övrigt: Kursen kommer att ges på engelska om engelskspråkiga studenter deltar.

Mål
Syftet med kursen är att genom studier av bl a termodynamik, kemisk kinetik och transportprocesser ge en grundläggande förståelse för förbränningsfenomen så att problemställningar kan identifieras i praktiska förbränningssystem.

Innehåll
Introduktion, termokemi, kemisk jämvikt, flamtemperatur, kemisk kinetik, spontan antändning, styrd antändning, förbränningsfysik, förblandade flammor, flamhastighet, flamstabilitet, diffusionsflammor, förbränning av droppar/partiklar, föroreningsbildning (NOx, sot), förbränningsmodellering, praktiska förbränningssystem samt mätteknik.

Laborationer/Demonstrationer Bestämning av flamhastighet, modellering av förbränningskemi, visning av verksamheter på LTH inom förbränningsområdet.

Projekt motsvarande 1.5 p av kursen väljs av teknologen i samråd med kursansvarig lärare. Projektredovisningen sker muntligt och skriftligt.

Litteratur
R. Borghi and M. Destriau, Combustion and Flame: Chemical and Physical Principles, Éditions Technip, 1998, och utdelat material.