Kursplan för läsåret 2002/2003
FYSIK FÖR IFAF160
Physics for I

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3. Kursansvarig: Göran Jönsson, goran.jonsson@fysik.lth.se. Förkunskapskrav: Matematikkunskaper motsvarande Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/I3Fysik.

Mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om akustik, optik och atomfysik med inriktning mot materialanalys. Kursen ska också ge träning i problemlösning, muntlig och skriftlig redovisning, öva modelltänkande och ge experimentell färdighet.

Innehåll
Mekaniska svängningar, vågutbredning, interferens och dopplereffekt. Hörsel, röst och enkla musikinstrument. Ljudtryck, ljudintensitet och bullermätning. Akustisk impedans, reflektion av ljudvågor och materialundersökning med ultraljud. Avbildning med linser och speglar. Ögat, kameran, kikare och mikroskop. Elektromagnetiska vågor. Huygens princip. Böjning och upplösning. Polarisation, optisk aktivitet och spänningsoptik. Spektrometrar och interferometrar. Relativistisk mekanik. Elektronens laddning och vågegenskap. Atomernas storlek och massa. Temperaturstrålare och fotoelektriska effekten. Bohr-Sommerfelds atommodell. Uppbyggnaden av det periodiska systemet. Stimulerad emission och laserverkan. Generering och absorption av röntgenstrålning. Radioaktivitet.

Litteratur
Jönsson, Göran: Våglära och optik, Teach Support. Jönsson, Göran.: Atomfysikens grunder del 1, Teach Support. Laborationshandling Fysik för I.