Kursplan för läsåret 2002/2003
FYSIK, KURS FÖR BIFAF121
Physics

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: BI1. Kursansvarig: Univ lektor Ragnar Hellborg, Ragnar.Hellborg@nuclear.lu.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim). För erhållandet av slutbetyg fordras godkänd tentamen och godkänd laborationskurs (Laborationer och laborationsrapporter). Slutbetyget är lika med heltalsdelen av tentamensbetyget. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/B1Fysik.

Mål
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i experimentell metodik, i elektricitetslära och i gasers och vätskors fysik. Tekniska tillämpningar i de berörda områdena inom fysiken ska belysas också med anknytning till vår miljö och vår omvärld. Den studerande ska tränas i såväl problemlösning som i experimentellt arbete samt öva modelltänkande. Skriftlig redovisning ska också tränas.

Innehåll
Experimentell metodik med dimensionsanalys. Elektricitetslära: Elektrostatik och kapacitans. Likströmskretsar och resistans. Elektriska fält i vardagen. Elektromagnetism och induktion. Magnetiska fält i vardagen. Växelströmskretsar. Visardiagram. Trefas växelström. Elektriska mätinstrument och metoder. Elektricitet i vardagen. Gasers och vätskors fysik: Grundläggande fysikbegrepp. Hydromekanik, kapillaritet. Ideala och reala gaser. Köldmaskiner och värmepump. Fasövergångar. Kinetisk gasteori. Gastransport. Värmeledning.

Litteratur
Borgström, B, Jönsson, G. och Kullberg, R: Elektricitetslära med tillämpningar. Studentlitteratur 1997. Jönsson, Gilbert: Grundläggande fysik om gaser och vätskor. Studentlitteratur 1998. Jönsson, G, Hellborg, R, Kullberg, R och Petersson, R: Fysik för Brandingenjörslinjen. Experimentell metodik. Laborationsinstruktioner. Atomfysik, LTH, 2001.