Kursplan för läsåret 2002/2003
FYSIK, MÄTTEKNIKFAF051
Physics - Measuring Practice

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Univ lektor Ragnar Hellborg, Ragnar.Hellborg@nuclear.lu.se. Förkunskapskrav: FAF040 Fysik AK för V. Prestationsbedömning: Experimentell tentamen samt bedömning av laborationer(Laborationsutförande och rapporter). Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/V3Matfysik. Övrigt: Minimum antal kursdeltagare: 10.

Mål
Kursens mål är att ge en bred överblick över olika mätmetoder av, för en V-ingenjör, vanligt förekommande storheter. Kursen är experimentellt inriktad och tränar den experimentella förmågan i en konkret mätsituation, dels genom träning i mätmetodik, dvs planering, insamling, bearbetning, tolkning och presentation av mätdata, och dels genom att förklara de fysikaliska principer som olika mätutrustningar baseras på.

Innehåll
Kursen innehåller sju laborationer med tillhörande teorigenomgång. Laborationerna som skall utföras kan variera från år till år: Tex oscilloskopet, belysning, akustik, acceleratormasspektrometri, geometrisk optik, holografi, avståndsmätning, spårämnesanalys samt radioaktivitet.

Litteratur
Jönsson, G (red.): Fysik-Mätteknik, Laborationsinstruktioner. Atomfysik LTH 2001. Grahm m fl.: Modern industriell mätteknik. Teknikinformation 1991. Lindahl, P-E och Sandqvist, W: Mätgivare. Studentlitteratur 1996. Jönsson, G: Våglära och optik. Teach support 1995. Grimvall, G och Lindgren, O: Miljömätteknik. Studentlitteratur 1993. Jönsson, G: Om radon. Studentlitteratur 1992.