Kursplan för läsåret 2002/2003
FYSIK, KURS FÖR EFAF024
Physics

Antal poäng: 9. Betygskala: TH. Kursansvarig: Lars Engström, lars.engstrom@fysik.lth.se. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs och godkända skriftliga prov (2 st). Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/E1Fysik.

Mål
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i mekanik, våglära, optik, atomfysik, termodynamik och statistisk fysik. Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning och skriftlig och muntlig redovisning.

Innehåll
Fysik I
Mekaniska grundbegrepp såsom hastighet, acceleration, kraft, energi, effekt och rörelsemängd. Harmoniska svängningar. Vågfenomen i allmänhet med tillämpningar inom akustik och optik. Vågutbredning i olika material, reflektion vid gränsytor, polarisation, interferens och diffraktion. Avbildning med linser. Optiska komponenter. Gitter och gitterspektroskopi.

Fysik II
Intermolekylära krafter och ytspänning. Friktion och viskositet. Fluidmekanik. Bernoullis ekvation. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Kinetisk gasteori och Maxwell-Boltzmannfördelningen. Fasövergångar. Termodynamikens huvudsatser. Kretsprocesser. Entropi. Värmeledning och värmeövergång.

Tröghetsmoment, rörelsemängdsmoment och vridmoment. Bevarandelagar. Inertialsystem och transformationer. Relativistisk mekanik. Temperaturstrålare och fotoelektriska effekten. Våg-partikel dualismen. Bohrs atommodell. Väte och vätelika joner. Semiempirisk behandling av väteliknande system, kvantdefekt. Röntgenstrålning. Centralfältsapproximationen, Pauliprincipen och uppbyggnaden av det periodiska systemet. Mångelektronsystem och LS-koppling. Stimulerad emission och laserverkan. Radioaktivitet.

Litteratur
Jönsson, Göran: Våglära och optik, Teach Support. Jönsson, Göran: Fysik i vätskor och gaser, Teach Support. Jönsson, Göran: Atomfysikens grunder del I, Teach Support. Laborationshandledning Fysik I och II för E, inkluderande mekanikkompendium.


Fysik, kurs för E / Del 10101

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: E1. Kursansvarig: Lars Engström. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs och godkänt skriftligt prov.

Mål
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i mekanik, våglära och optik. Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning och skriftlig och muntlig redovisning.

Innehåll
Mekaniska grundbegrepp såsom hastighet, acceleration, kraft, energi, effekt och rörelsemängd. Harmoniska svängningar. Vågfenomen i allmänhet med tillämpningar inom akustik och optik. Vågutbredning i olika material, reflektion vid gränsytor, polarisation, interferens och diffraktion. Avbildning med linser. Optiska komponenter. Gitter och gitterspektroskopi.

Litteratur
Jönsson, Göran: Våglära och optik, Teach Support. Laborationshandledning Fysik I för E, inkluderande mekanikkompendium.


Fysik, kurs för E / Del 20201

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: E1. Kursansvarig: Lars Engström. Prestationsbedömning: För godkänt resultat krävs godkänd laborationskurs och godkänt skriftligt prov.

Mål
Kursen ska ge grundläggande kunskaper i atomfysik, termodynamik och statistisk fysik. Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösning och skriftlig och muntlig redovisning.

Innehåll
Intermolekylära krafter och ytspänning. Friktion och viskositet. Fluidmekanik. Bernoullis ekvation. Tillståndsekvationer för ideala och reala gaser. Kinetisk gasteori och Maxwell-Boltzmannfördelningen. Fasövergångar. Termodynamikens huvudsatser. Kretsprocesser. Entropi. Värmeledning och värmeövergång.

Tröghetsmoment, rörelsemängdsmoment och vridmoment. Bevarandelagar. Inertialsystem och transformationer. Relativistisk mekanik. Temperaturstrålare och fotoelektriska effekten. Våg-partikel dualismen. Bohrs atommodell. Väte och vätelika joner. Semiempirisk behandling av väteliknande system, kvantdefekt. Röntgenstrålning. Centralfältsapproximationen, Pauliprincipen och uppbyggnaden av det periodiska systemet. Mångelektronsystem och LS-koppling. Stimulerad emission och laserverkan. Radioaktivitet.

Litteratur
Jönsson, Göran: Fysik i vätskor och gaser, Teach Support. Jönsson, Göran: Atomfysikens grunder del I, Teach Support. Laborationshandledning Fysik II för E