Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORKOMMUNIKATION FÖR CETS150
Computer Communication

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: C2. Kursansvarig: Lars Reneby. Förkunskapskrav: ETS130 Kommunikationssystem för C. Prestationsbedömning: Projekt, laborationer, tentamen.

Mål
Kunskapsmål: Studenterna skall ges fördjupade kunskaper i datorkommunikation, dels gällande Internet men även för andra typer av datanät. Vidare skall studenterna ges baskunskaper om trådlös kommunikation, både gällande olika generationer av mobiltelefonsystem och trådlösa datanät av olika slag. Studenterna skall även ha kunskap om vad som krävs för att olika nät skall kunna samverka.
Färdighetsmål: Studenterna skall kunna redogöra för uppbyggnaden hos olika nät och funktionen hos de protokoll som i sammanhanget är relevanta.
Attitydmål: Studenterna skall ha fått en insikt i hur olika typer av data- och telenät samverkar för att dataöverföring mellan två terminaler skall kunna genomföras oberoende av var terminalerna finns placerade på jorden.

Innehåll
Kursen är en fortsättning på kursen ETS130. Kursen ger en fördjupning till den översikt som gavs i ETS130. Kursen består av föreläsningar, övningar, laborationer samt ett större projektarbete. Följande ämnen kommer att behandlas i kursen:
OSI-modellen
IP-bärande datanät: PPP, X.25, Frame Relay, SDH/Sonet, ATM
Internetprotokollen
Routing
Congestion control
Trådlösa datanät: IEEE 802.11, HiperLAN, Bluetooth
Mobila system: GSM, UMTS, WAP, Mobile IP
Realtidsapplikationer över IP: IP-telefoni, Video
Laborationer:
Kursen innehåller flera laborationer där studenterna genom praktiskt arbete får använda de teoretiska kunskaper de fått på föreläsningar och övningar.

Litteratur
B.A. Forouzan, "Data Communications and Networking"
Artiklar