Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORKOMMUNIKATION FÖR DETS055
Computer Communication

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: D3. Valfri för: E3. Kursansvarig: Lars Reneby. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik. Prestationsbedömning: Tentamen (4 tim) är skriftlig och omfattar såväl beskrivande uppgifter som problemlösning. Webbsida: http://www.telecom.lth.se.

Mål
Syftet med kursen är att ge grundläggande förståelse för systemprinciper och implementering av datorkommunikation, datanät och distribuerade system, samt att ge redskap för prestandaanalyser av dessa system.

Innehåll
Bakgrund: Integreringen av dator- och kommunikationsteknologier utvecklas snabbt, pådriven av den tekniska utvecklingen inom elektronikområdet och den ständigt ökande efterfrågan på avancerade tjänster.
Datorkommunikationssystem:
Systemprinciper för krets- och paketförmedlade nät, såväl så kallade Wide Area Networks (WAN) som Local Area Networks (LAN). Nätverksarkitekturer. OSI-modellen för kommunikations- och applikationsprotokoll, kommunikation mellan olika protokollsnivåer. Kodning och modulering, interface, modem, transmissionsmedia, multiplexering, felkontroll. Länkprotokoll, punkt till punktprotokoll (PPP). Principer för lokala nät. Bryggor, routrar. Internet och dess protokoll (TCP/IP, UDP och MAIL...). Förmedlingstekniker (ATM, SONET/SDH).
Prestandaanalys:
Avsnittet skall ge elementära kunskaper i hur man modellerar kommunikationssystem för att undersöka deras realtidsegenskaper. Modellerna är baserade både på köteori och på så kallade händelsesimuleringar. Modellerna ligger till grund för analys av prestanda för system eller delar av system såsom telefonnät, lokala datanät, Internet, webb servrar, etc. De köteoretiska modellerna är baserade på teorin för Markovprocesser och behandlar betjäningssystem med såväl en eller flera betjänare samt med begränsade köutrymmen. Optimering, jämförelser och analyser av olika betjäningssystem.

Litteratur
Forouzan, B: " Data Communications and Networking", McGraw-Hill 2001.
U Körner. "Köteori och tillförlitlighetsteori", Studentlitteratur (2002).
Artiklar från nationella och internationella tidskrifter