Kursplan för läsåret 2002/2003
IMMATERIALRÄTTETI280
Intellectual Property Right Management (IPR)

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Peter Nilsson. Prestationsbedömning: Två obligatoriska inlämningsuppgifter samt tentamen. Webbsida: http://www.es.lth.se/socware/html-lund/iprprogram.html. Övrigt: Kursledare: Georg Hellgren, Linköpings universitet, Georg.Hellgren@eki.liu.se.

Mål
Kursens huvudmålsättning är att den studerande skall få en insikt i vilket innovativt tekniskt arbete som kan skyddas av immaterialrätt och hur företag gör kommersiella överväganden med avseende på immaterialrätt.
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha sådana färdigheter att de på egen hand skall kunna lösa enklare juridiska problem inom området immaterialrätt samt följa och förstå även svårare juridiskt resonemang, men även avgöra när juridisk expertis bör tillfrågas.

Innehåll
Kursen inleds med en genomgång av grundläggande svenska och internationella affärsrättsliga regler samt metoder för att lösa juridiska problem.
Innehållet i kursen fokuseras på patentsystemet eftersom det är den viktigaste formen av immaterialrätt för skyddet av bland annat elektroniska kretsar.
Andra former av immaterialrätt är också relevanta, till exempel skydd av programvara. På kursen behandlas skydd såsom upphovsrätt, skydd för kretskonstruktioner, mönster och varumärken.
Avsnitt av kursen behandlar även juridiska problem som sammanhänger med kommersialisering av immaterialrättigheter genom licensavtal.

Litteratur
All litteratur är på svenska.
Levin Marianne: Immaterialrätt. (Inte att förväxla med “Introduktion till Immaterialrätten” av samma författare).
Kompendium i juridisk metod.
Regelsamling i Immaterialrätt.
Särskilt framtaget seminariematerial med övningar.
Tentamenssamling.