Kursplan för läsåret 2002/2003
DIGITAL SIGNALBEHANDLINGETI275
Digital Signal Processing

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D3, F3. Kursansvarig: Universitetslektor Bengt Mandersson. Rekommenderade förkunskaper: ETI190 Elektronik, FMA017 Komplex och linjär analys. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemlösningstyp. Slutbetyg erhålls då tentamen och laborationer är godkända. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digsig/digsig.html.

Mål
Kunskapsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Färdighetsmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Attitydmål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Innehåll
Grunderna i digital signalbehandling. Sampling och efterföljande rekonstruktion av analog signal. Tidsdiskreta system som digitala filter och några metoder för att bestämma filtrens parametrar utifrån givna krav. Implementering av digital signalbehandling i realtid som exemplifieras i laborationer på digitala signalprocessorer (DSP). Z-transform och Fouriertransform. Diskret Fouriertransformen (DFT). En speciell tillämpning på DFT är OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) som bl a används för datakommunikation i bredbandsnät (ADSL, VDSL) och digital radio (DAB).

Litteratur
Mitra, S K: Digital Signal Processing, A Computer Approach, andra upplagan, McGraw-Hill, 2001. ISBN 0-07-118175-X. Kompletterande material från institutionen.