Kursplan för läsåret 2002/2003
MEDICINSK SIGNALBEHANDLINGETI160
Biomedical Signal Processing

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Leif Sörnmo. Förkunskapskrav: ETI240/0701Digital signalbehandling eller ETT011/ETT021 Tidsdiskreta kretsar och signaler för E/D. Rekommenderade förkunskaper: FMS041 Stokastiska Processer. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkända projekt. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/MedSig/MedSig.html.

Mål
Att ge en översikt av olika metoder som används för medicinsk behandling. Speciell tonvikt läggs på signaler som har bioelektriskt ursprung och hur dessa signaler används och tolkas i kliniken. Egenskaper hos de vanligaste bioelektriska signalerna (EKG, EEG och EMG) beskrivs såväl som egenskaperna hos olika typer av störningar. Kunskap om dessa egenskaper utgör sedan grunden för utveckling av effektiva signalbehandlingsmetoder som t.ex. detekterar tillståndsförändringar i EEG eller åstadkommer brusundertryckning i repetitiva signaler som EKG. Spektralanalys används ofta för att karaktärisera medicinska signaler - kursen behandlar därför ett flertal tillämpningar där detta verktyg anpassats för analys av t.ex. hjärtfrekvensvariabilitet och förmaksflimmer.

Innehåll
Bioelektriska signaler (ursprung och egenskaper), datakompression, händelsedetektering, tidssynkroniserad brusundertryckning, tid/frekvensanalys.

Litteratur
Sörnmo, L, Laguna, P: Digital processing of electrical signals from the brain and the heart, 2002.