Kursplan för läsåret 2002/2003
DIGITAL IC-KONSTRUKTIONETI130
Digital IC-design

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E3, F3. Kursansvarig: Peter Nilsson, Peter.Nilsson@es.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: EIT020 Digitalteknik samt ETI240/0101 eller ETI011 Analog elektronik. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift och godkända laborationer (4-5 st) samt godkänd tentamen. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/digickonstr/digickonstr.html.

Mål
Digital IC-konstruktion är den första kursen, i digital VLSI-konstruktion, i en serie om 3, se www.tde.lth.se/ugradcourses/ugradcourses.html. Denna första kurs syftar till att skapa en grundlig förståelse för digital integrerad kretskonstruktion. Ökande komplexitet och ökande krav på prestanda i form av snabbhet och effektsnålhet ställer allt högre krav på hårdvarukonstruktören. Att förstå både möjligheterna och begränsningarna är inte viktigt bara för den som gör "full custom designs". Även den som gör högnivåkonstruktioner (t.ex. i VHDL) måste känna till grunderna för att kunna göra effektiva VLSI-implementeringar. Kursen kommer huvudsakligen att vara inriktad på konstruktion i CMOS.

Innehåll
Centrala avsnitt i kursen kommer att vara:

Förhoppningen är att studenten, efter genomgången kurs, kommer att inse att ett chip inte är en kaotisk samling av transistorer utan ett hierarkiskt system uppbyggt av moduler. Tanken med de externa föreläsningarna är att ge några företag möjligheten att ge sin syn på VLSI-konstruktion.

Litteratur
Rabaey, J R: Digital Integrated Circuits: A Design Perspective, Prentice Hall International Editions, ISBN 0-13-3942716. http://infopad.eecs.berkeley.edu/~icdesign
Laborationerna sker i CADENCE/UNIX miljö. Under laborationerna förväntas studenterna behärska elementära UNIX-kommandon.