Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKT I SIGNALBEHANDLINGETI120
Signal Processing Project

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Universitetslektor Bengt Mandersson. Förkunskapskrav: ETI240/0701 Digital signalbehandling eller ETT011/ETT021 Tidsdiskreta kretsar och signaler för E/D. Rekommenderade förkunskaper: ETT042 Adaptiv signalbehandling och/eller ETT074 Optimal signalbehandling. Prestationsbedömning: Redovisning av projekt i rapport och muntligt. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/psb/projektSIG.html. Övrigt: Begränsat deltagarantal, 24 platser. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i kurserna Tidsdiskreta kretsar och signaler, Adaptiv signalbehandling, Optimal signalbehandling. 2. Erhållna betyg på kurserna i 1.

Mål
Att ge kursdeltagarna tillfälle att implementera någon signalbehandlingsmetod och att utvärdera dess prestanda.

Innehåll
Digital signalbehandling har tillämpningar inom vitt skilda områden, t.ex. akustik, medicin och telekommunikation, vilket avspeglas i de projekt som kan genomföras inom kursens ramar. Kursen inleds med att varje grupp (två personer) får ett material som redogör för den metod som skall studeras. Det fortsatta arbetet består i att implementera aktuell metod (vanligen Matlab, men även i DSP-miljö) och att beskriva dess egenskaper i ljuset av den valda tillämpningen. Rapporteringen utgör en viktig del i projektarbetet och påbörjas redan på ett tidigt stadium i kursen. Handledarna finns tillgängliga för frågor och diskussion vid förutbestämda tider.

Litteratur
Artiklar och material från institutionen.