Kursplan för läsåret 2002/2003
RADIOSYSTEMETI051
Radio Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4. Kursansvarig: Ove Edfors, Ove.Edfors@es.lth.se. Förkunskapskrav: ETI031 Radio. Rekommenderade förkunskaper: ETT051 Digital kommunikation, FK. Prestationsbedömning: Tentamen (5 timmar) och godkänd laborationskurs. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/radiosys/radiosystem.html.

Mål
Syftet med kursen är att (1) Knyta ihop olika delteknologier inom teletransmissionsområdet till ett totalt transmissionssystem optimerat till en realistisk, komplicerad transmissionskanal. (2) Belysa olika system- och dimensionsmässiga kompromisser, såsom avvägningen mellan spektrumeffektivitet, systemprestanda och systemkostnad samt kopplingen till det praktiska utförandet (mikroelektronik). (3) Introducera modeller och visa användningen av olika kombinationer av teoretisk analys, datorsimuleringar och utnyttjande av empiriska mätresultat.

Innehåll
Exempel på moderna radiosystem. Transmissionskanalen från radiosändare till mottagare. Analog transmission. Digital transmission. Radionät. Koppling systemdimensionering - praktiskt utförande.

Litteratur
Kompendium.