Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKTKURS 2ETE660
Project 2

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IE2. Kursansvarig: Mats Lilja, mats.lilja@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Godkänd projektarbete och redovisning.

Mål
Kursen ger
· Träning i projektarbete och projektredovisning med industriell inriktning.
· Träning i ingenjörsmässiga arbetsmetoder.
· Tillfälle att tillämpa och integrera kunskaper erhållna i ämnesinriktade kurser.
· Ekonomiska, organisatoriska och ekologiska aspekter på ett projekt.

Innehåll
Projektarbete: Träning i form av ett mindre projektarbete i grupp om c:a 5 personer. Under arbetets gång ges påtaglig styrning från handledaren med regelbunden avrapportering efter lösta delmoment.
Rapportering: Redovisning i skriftlig och muntlig form av projektets genomförande.

Litteratur
Manualer, stenciler.