Kursplan för läsåret 2002/2003
ELEKTROMAGNETISM MED EMCETE610
Electromagnetics and EMC

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IE3. Valfri för: IDA3. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: FMA601/608/623 Matematik och ETE601/602 Krets- och mätteknik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg erfordras godkända laborationer.

Mål
Kursen ger

· Kunskap om grundläggande elektromagnetiska begrepp och samband.

· Kunskap om elektromagnetismens tillämpningar.

· Orientering om elektromagnetisk förenlighet (EMC).

Innehåll
· Grunder: Cylindriska och sfäriska koordinatsystem, linje-, yt- och volymintegraler.

· Elstatik: Laddningsbegreppet, Coulombs lag, E-fältet, potential, Gauss' sats, ledare, D-fältet, kapacitans, polarisation, permittivitet.

· Elektrisk ström: strömtäthet, ohmska material.

· Magnetostatik: B-fält, H-fält, Amperes lag, spolar, ferromagnetiska material, magnetiska kretsar, magnetisk kraftverkan.

· Induktion: Ömsesidig induktans, självinduktans, transformatorn, skineffekten.

· Elektromagnetiska vågor: Maxwells ekvationer, plana vågor, antenner.

· Transmissionsledningar: Telegrafekvationen, pulser, sinusform, karakteristisk impedans, anpassning.

· EMC: Elmiljö, ledningsbundna störningar, jordning, skärmning, EMC-direktiv.

Litteratur
Z Popovic, B D Popovic: Introductory Electromagnetics, Prentice Hall, ISBN 0-201-32678-7.