Kursplan för läsåret 2002/2003
KRETS- OCH MÄTTEKNIKETE602
Circuits and Measurements

Antal poäng: 9. Betygskala: TH. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: FMA601 Matematik: Linjär algebra. Prestationsbedömning: En skriftlig tentamen på varje delkurs. Delkurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Som slutbetyg erhålls heltalsdelen av det viktade medelvärdet av delkurserna (dock högst 5). För slutbetyg erfordras godkända laborationer. Övrigt: Kursen indelas i delkurserna del 1 och del 2.

Mål
Kursen ger

· Kunskap om grundläggande samband i elektrisk kretsteori.

· Inledande komponentkunskap.

· Kunskap om komponent- och signalmodeller.

· Kunskap och träning i analysmetoder för linjära. tidsinvarianta kretsars tids- och

frekvensegenskaper

· Kunskap om vanliga mätmetoder och mätinstrument.

· Träning i att planera och utföra mätningar.

· Inledande kunskap om datorhjälpmedel för simulering av elektriska kretsar.

· Träning i att använda matematiska verktyg och förbereda studenterna inför kurser

inom elektroteknik och datateknik.

Litteratur
Dorf, Richard C & Sloboda, James A: Introduction to Electrical Circuits, 5th Edition, John Wiley & Sons 2000, ISBN 0-471386898.
Carlson, Johansson: Modern elektronisk mätteknik, Liber 1997, ISBN 91-47-01098-3.


Krets- och mätteknik / Krets- och mätteknik, del 10102

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA1, IE1. Kursansvarig: Rolf Björkman.

Innehåll
· Grunder: Ström, spänning och effekt. Kirchhoffs lagar. Oberoende och styrda spännings- och strömkällor. Resistorn. Den ideala operationsförstärkaren.
· Nätanalys: Nodanalys.
· Nätverksteorem: Linjaritet. Thévenin- och Nortonekvivalenter. Superposition.
· Likspänningsmätningar: Mätning av spänning, ström och resistans med hjälp av analog och digital multimeter. Mätinstrumentets inverkan. Toleranser.
· Datorsimulering: PSPICE.
· Komponentmodeller: Kondensatorn. Induktorn.
· Sinusformat tidsberoende: jwmetoden. Impedans och admittans
.Överföringsfunktion. Ömsesidig induktans. Den ideala transformatorn. Komplexeffekt. Anpassning. Faskompensering.
· Medelvärden av periodiska förlopp: Medelvärde, likriktat medelvärde, effektivvärde.
· Växelspänningsmätningar: Mätning av medelvärden för periodiska förlopp med multimeter. Mätning av amplitud och fas för sinusformade spänningar med analogt oscilloskop.
· Effektmätning: Mätning av effekt med wattmeter.


Krets- och mätteknik / Krets- och mätteknik, del 20202

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IDA2, IE2. Kursansvarig: Rolf Björkman.

Innehåll
· Allmänt tidsberoende: Beskrivning och lösning av tidskontinuerliga linjära system
med hjälp av differentialekvationer. RC-, RL- och RLCkretsar. Stabilitet.
· Komplex frekvens: Överföringsfunktion. Samband mellan differentialekvation och överföringsfunktion. Poler och nollställen. Filter. Resonans. Q-värde.
· Bodediagram: Manuella metoder. Datormetoder.
· Transformmetoder: Reella och komplexa Fourierserier. Deltafunktionen.
Fouriertransformen. Enkelsidiga Laplacetransformen.
· Mätningar i tidsplanet: Mätning av allmänna tidsförlopp med digitalt oscilloskop.
· Mätningar i frekvensplanet: Mätning av spektrum och överföringsfunktion med spektrum- och nätverksanalysator.