Kursplan för läsåret 2002/2003
MIKROVÅGSTEORIETE091
Microwave Theory

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: Professor Anders Karlsson, Anders.Karlsson@es.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori för E eller F. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända projektarbeten. För högre betyg krävs enskild tentamen. Webbsida: http://www.es.lth.se/ugradcourses/mikrovag. Övrigt: Kursen ges nästa gång ht 03.

Mål
Syftet med kursen är att studenterna ska bli väl förtrogna med några av de matematiska metoder som används för att behandla vågutbredning i optiska fibrer, hålrumsvågledare och transmissionsledningar.

Innehåll
Optiska fibrer och hålrumsvågledare för mikrovågor är viktiga exempel på vågledare där informationsöverföringen sker med elektromagnetiska fält. Trots att våglängderna i hålrumsvågledare och optiska fibrer skiljer sig med minst en faktor 10 000 är det samma teori som beskriver fälten i de båda vågledarna. I kursen behandlas teorin och de matematiska metoderna för vågledarna på lektionerna. Studenterna tillämpar metoderna i projektarbeten där relativt omfattande problem analyseras. Den numeriska behandlingen är en viktig del i projekten. MATLAB används som hjälpmedel i de numeriska beräkningarna och även för den grafiska presentationen av lösningarna. Examination sker genom skriftlig redovisning och muntlig presentation av projektarbetena.
Följande moment behandlas i kursen:
Sönderläggning av elektromagnetiska fält m.a.p en fix riktning, rektangulära och cirkulära hålrumsvågledare, TE- och TM-moder, gränsfrekvenser, resonanskaviteter, filter, optiska fibrer speciellt stegindexfibern, bundna moder, kromatisk dispersion, energitransport.

Litteratur
Karlsson, A, Kristensson, G: Optiska fibrer och vågledare för mikrovågor.